Integritetspolicy

 1. Personuppgifter för uppdragsgivare och anställda

Sydassistans är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter för uppdragsgivare och anställda. Det är av största vikt att all sådan behandling utförs på ett lagligt och korrekt sätt som minimerar risken för onödigt intrång i uppdragsgivarnas eller de anställdas personliga integritet. I ansvaret ligger att uppgifterna

 • samlas in för särskilda, uttryckliga och berättigade ändamål
 • är adekvata, relevanta och inte för omfattande
 • korrekta och uppdaterade
 • inte förvaras längre än nödvändigt
 • behandlas på ett säkert sätt.

Uppdragsgivare och anställda har rätt till att få viss information om behandlingen, vilken genom denna personuppgiftspolicy tillhandahålls.  

Behandling av uppdragsgivares personuppgifter

Uppgifter som behandlas

För att kunna fullgöra sina skyldigheter som assistansanordnare kommer Sydassistans att behöva behandla uppdragsgivarens personuppgifter i form av

 • Grundläggande uppgifter om uppdragsgivaren, d.v.s. namn, personnummer, kontaktuppgifter till uppdragsgivaren och anhöriga  
 • Uppgifter om god man eller tolkningsföreträdare  
 • Uppgifter om medicinska tillstånd och funktionsbegränsningar, övriga uppgifter om hälsa och personliga uppgifter om funktion och grundläggande behov
 • Uppgifter om hjälpmedel och mediciner  
 • Underlag för bedömningar, utredningar, beslut om assistansersättning eller tillfällig utökning av assistans
 • Uppgifter om handläggare och vårdpersonal
 • Minnesanteckningar och andra handlingar så som avtal, genomförandeplaner, mötesprotokoll från assistansmöten etc.  
 • Uppgifter om sysselsättningar och fritidsaktiviteter
 • Övriga sådana uppgifter som är nödvändiga och relevanta för att kunna utföra och administrera assistansuppdraget

All behandling av personuppgifter görs med iakttagande av sekretess. Uppgifterna kommer från uppdragsgivaren själv, myndigheter eller vårdinstanser eller genereras under uppdraget.

Mottagare av uppgifterna

a) Interna parter

De som tar del av uppgifterna är de interna befattningshavare som arbetar i uppdraget eller med för uppdraget nödvändig administration, eller chefer och styrelseledamöter.

c) Externa parter

I vissa fall är Sydassistans skyldig enligt författning att tillhandahålla myndigheter uppdragsgivares personuppgifter. Vi kan exempelvis lämna ut uppgifter till Försäkringskassan eller kommunen för beslut och utbetalningar.

Personuppgifterna kan också komma att behandlas med system som levereras av externa parter som har i uppdrag att tillhandahålla datasystem för exempelvis tidrapportering, schemaläggning, dokumentation och administration av assistansuppdraget. Sydassistans kommer att tillse att dessa externa parter hanterar personuppgifterna på ett adekvat sätt. Då den externa parten inte själv är personuppgiftsansvarig, utan endast hanterar personuppgifterna för Sydassistans räkning, kommer Sydassistans tillse att personuppgiftsbiträdesavtal upprättas.

d) Utlämnade till tredje land

Såvida det inte särskilt har angetts i bilaga till denna policy kommer inte överföring av personuppgifter att ske till tredjeland (land utanför EU/EES) eller internationell organisation.

Den lagliga grunden för behandlingen

Personuppgiftsbehandlingen är laglig därför att:

 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal. Uppdragsgivaren har enligt avtal valt Sydassistans AB som assistansanordnare för sin personliga assistans. För att kunna fullfölja avtalet behöver Sydassistans AB behandla uppgifter om uppdragsgivaren.  

Som anordnare av personlig assistans är vi också skyldiga att:

 • Dokumentera assistansuppdraget i enlighet med bestämmelserna i 21 a § LSS.
 • Redovisa till Försäkringskassan enligt 51 kap 24 § 2. Socialförsäkringsbalken.
 • Fullgöra rättsliga skyldigheter enligt övriga författningar och lagar (som tex. bokföringslagen)

Behandling av anställdas personuppgifter

Uppgifter som behandlas

För att kunna fullgöra sina skyldigheter och bevaka sina rättigheter enligt anställningsavtal, tillhörande tillämpliga kollektivavtal och författningar, kommer Arbetsgivaren att behandla den anställdes personuppgifter i form av

 • namn, personnummer, kontaktuppgifter
 • anställningstid, anställningsform
 • facklig tillhörighet (tex. vid fackliga förhandlingar)
 • löne- och skatteuppgifter, bankkonto
 • arbetstid, frånvaro/frånvaroorsaker, hälsa
 • betyg, erfarenheter, utveckling, beteenden och prestationer
 • övriga sådana personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för att
  Arbetsgivaren ska kunna administrera anställningsförhållandet.  

Behandling av personuppgifter som är att anse som känsliga – exempelvis uppgifter om hälsotillstånd i samband med sjuklöneadministration och rehabilitering – görs restriktivt och med iakttagande av sekretess. Uppgifterna kommer från den anställde själv, myndigheter eller har genererats under anställningen av Arbetsgivaren eller dennes samarbetspartners.

Mottagare av uppgifterna

a) Interna mottagare

De som tar del av uppgifterna är de interna befattningshavare som handlägger frågor rörande personal, ekonomi, IT och övrig för anställningsförhållandet nödvändig administration, dels chefer och styrelseledamöter.

b) Externa mottagare inom det arbetsrättsliga området

Den anställdes personuppgifter enligt ovan kan komma att behöva utlämnas till

Arbetsgivarföreningen KFO (inklusive dess servicebolag) som Arbetsgivaren är medlem i och vars kollektivavtal (om löner, allmänna anställningsvillkor, omställning, försäkringar, pensioner och förhandlingsordningar) tillämpas på anställningsförhållandet.

De personuppgifter som avses är i första hand

 • kontaktuppgifter till vissa befattningshavare för att administrera medlemskapet i form av främst avgifter, rådgivning, utskick och åtkomst till KFO:s webbplats.
 • uppgifter som rör individers anställningsförhållanden för det fall arbetsrättsliga ärenden, förhandlingar och rättsliga tvister så kräver.

Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till KFO:s samarbetspartners som administrerar tecknade försäkringsavtal (försäkringsbolag och valcentraler), bevakar anställdas rättigheter (fackliga motparter), upprättar lönestatistik (inklusive SCB), genomför medlemsundersökningar, verkställer medlemsutskick och genomför liknande åtgärder.  

c) Externa mottagare i övrigt

Personuppgifterna kan komma att behandlas hos externa parter som har i uppdrag att utföra specifika sysslor (inklusive att tillhandahålla datasystem) rörande exempelvis tidrapportering, schemaläggning, friskvårdsbidrag, hemsida, e-post, telefon, växel, företagshälsovård, medarbetarundersökningar, betal-/kreditkort och motsvarande. Då den externa parten inte själv är personuppgiftsansvarig utan endast hanterar personuppgifterna för Arbetsgivarens räkning, kommer Arbetsgivaren tillse att personuppgiftsbiträdesavtal upprättas.

I vissa fall är Arbetsgivaren skyldig enligt författning att tillhandahålla myndigheter anställdas personuppgifter (till exempel löne- och skatteuppgifter åt Skatteverket).

d) Utlämnande till tredje land

Såvida det inte särskilt har angetts i bilaga till denna policy kommer inte överföring av personuppgifter att ske till tredjeland (land utanför EU/EES) eller internationell organisation.

Den lagliga grunden för behandlingen

Personuppgiftsbehandlingen är laglig därför att Arbetsgivaren

 • ska kunna fullgöra anställningsavtalet och de på anställningsförhållandet
  tillämpliga kollektivavtalen (såsom att betala lön och pension)
 • fullgöra rättsliga skyldigheter enligt författning (såsom arbetsrättsliga och skatterättsliga lagar)
 • intresseavvägning (såsom allergier/kostönskemål, kontaktuppgifter till anhöriga och kontaktuppgifter på hemsidan).

Lagringstiden

Uppdragsgivares personuppgifter kommer att behandlas så länge som det är nödvändigt för Sydassistans för att fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet. Anställds personuppgifter kommer att behandlas så länge som det är nödvändigt för oss som arbetsgivare att fullgöra våra förpliktelser enligt anställningsavtalet och kollektivavtalen (exempelvis att betala lön), att försvara sig mot arbetsrättsliga anspråk (exempelvis enligt lagen om anställningsskydd). Uppgifter behandlas därtill så länge som det är nödvändigt för att uppfylla skyldigheter enligt lag (exempelvis bokföringslagen). Därutöver har vi skyldighet att löpande gallra ut sådana personuppgifter som ej längre behövs, till exempel för att uppdraget/anställningen har upphört eller för att presumtiva redovisningskrav har preskriberats.

Rätt till information

Uppdragsgivare och anställda har rätt till insyn i hur personuppgifterna behandlas. Uppdragsgivare och anställda kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen samt har rätt till att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och att få personuppgifter flyttade från Sydassistans datasystem till en annan aktör (så kallad dataportabilitet).

Kontakt med Sydassistans med anledning av frågor och informationskrav

Uppdragsgivare och anställda bör kontakta Sydassistans i första hand vid frågor eller informationskrav. Kontaktinformation anges längst ned.

 1. Personuppgifter för övriga kategorier

Behandling av personuppgifter inom övriga kategorier

Kategorier som berörs:

För att kunna fullgöra sina skyldigheter som assistansanordnare, rekrytera och bedriva marknadsföring behöver Sydassistans även behandla personuppgifter för andra kategorier av registrerade. Kategorier som berörs är:

 1. Myndighetskontakter.

Kontaktpersoner hos en myndighet som handlägger och administrerar assistansersättning.

 1. Affärskontakter.

Kunder, anställda, kontaktpersoner, leverantör eller samarbetspartner hos ett företag eller organisation som Sydassistans har en affärsmässig relation med. Detta omfattar pågående, avslutade och potentiella affärskontakter.

 1. Personer som kontaktar Sydassistans.

De som väljer att kontakta Sydassistans i samband med förfrågningar om Sydassistans, registrera sig för nyhetsbrev, och i samband med detta lämnar sina personuppgifter via t.ex. e-post, telefon m.m.

 1. Arbetssökande.

De som skickar in ansökningshandlingar till en utlyst tjänst eller lämnar in spontanasökningar.

Mottagare av uppgifterna

 1. Interna mottagare

De som tar del av uppgifterna är de interna befattningshavare som arbetar i det uppdrag och med den arbetsuppgift som berörs av uppgifterna eller med för uppdraget nödvändig administration, samt i vissa fall chefer och styrelseledamöter.

 1. Externa mottagare

Personuppgifter inom övriga kategorier lämnas endast ut till andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut. Personuppgifter behandlas av personuppgiftsbiträden som tillhandahåller tjänster inom IT (drift, tjänster, support, lagring) och som Sydassistans har tecknat personbiträdesavtal med.

 1. Utlämnande till tredje land

Såvida det inte särskilt har angetts i bilaga till denna policy kommer inte överföring av personuppgifter att ske till tredjeland (land utanför EU/EES) eller internationell organisation.

Den lagliga grunden för behandlingen

Personuppgiftsbehandlingen har olika syften och rättsliga grunder för olika kategorier:

 1. Myndighetskontakter

Syfte:Kontakt med berörda myndighetspersoner i samband med handläggning, redovisning och utförande av assistansuppdraget. Rättslig grund: Fullfölja avtal, intresseavvägning. Dokumentera assistansuppdraget i enlighet med bestämmelserna i 21 a § LSS. Redovisa till Försäkringskassan enligt 51 kap 24 § 2. Socialförsäkringsbalken. Fullgöra rättsliga skyldigheter enligt övriga författningar och lagar (som tex. bokföringslagen)

 1. Affärskontakter

Syfte: Fakturering och administration eller information och marknadsföring. Rättslig grund: Fullfölja avtal, intresseavvägning.

 1. Personer som kontaktar Sydassistans

Syfte: För att besvara förfrågningar via post, e-post, telefon, formulär m.m. och ge den hjälp som efterfrågas. Rättslig grund: Intresseavvägning

 1. Arbetssökande

Syfte: För att förbereda och fullfölja anställningsprocessen. För att uppfylla reglerna om tillhandahållande av uppgift om meriter enligt diskrimineringslagen. Rättslig grund: Sydassistans och tredje parts berättigade intresse, intresseavvägning samt uppfylla reglerna enligt diskrimineringslagen.

Lagringstiden

Dina personuppgifter sparas bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste spara dem enligt lag (rättslig förpliktelse).

 1. Myndighetskontakter

Så länge det finns ett uppdrag eller avtal och därefter så länge som det behövs för uppföljning, utvärdering och rättsliga anspråk.

 1. Affärskontakter

Så länge det finns ett aktivt affärsförhållande eller avtal och därefter så länge som det behövs för uppföljning, utvärdering och rättsliga anspråk.

 1. Intressenter

Högst 1 år från det den som kontaktat Sydassistans fått den hjälp som efterfrågats.

 1. Arbetssökande

Om rekryteringsprocessen avslutas och du inte blir erbjuden tjänsten, gallrar vi dina uppgifter eller ber om ditt samtycke för att få fortsätta bevara dina personuppgifter för framtida rekryteringsprocesser.

Uppgifter behandlas därtill så länge som det är nödvändigt för att uppfylla skyldigheter enligt exempelvis bokföringslagen. Därutöver har vi skyldighet att löpande gallra ut sådana personuppgifter som ej länge behövs, till exempel för att uppdraget/anställningen har upphört eller för att presumtiva redovisningskrav har preskriberats.

Rätt till information

Du kan begära att få tillgång till information om behandlingen av dina personuppgifter samt har rätt till att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och att få personuppgifter flyttade från Sydassistans datasystem till en annan aktör (så kallad dataportabilitet).

 1. Personuppgiftspolicy för webb och cookies

Sydassistans värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy gäller för samtliga webbsidor på sydassistans.se. Sydassistans AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in på webbplatsen.  Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@sydassistans.se

Personuppgifter som behandlas

 • Företagsnamn
 • Kontaktperson
 • Företagsadress/besöksadress/fakturaadress
 • Telefonnummer och e-postadress
 • Information om användningen av webbplatsen, i form av bland annat vilka undersidor som besökt, browserinställningar och IP-adress.
 • Sydassistans samlar inte in personupplysningar som personnummer eller upplysningar om betalningsmedel.

Hur hämtar vi information?

Sydassistans samlar in upplysningar genom formulär på våra webbsidor. Det är frivilligt att uppge denna information. Om du väljer att inte uppge personuppgifter, kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till vissa produkter eller tjänster.

Ändamålet med information som inhämtas

 • För att kunna ge tillgång till våra tjänster
 • För att kunna sända relevant information
 • För att kunna sända e-postutskick med nyheter, aktiviteter och andra initiativ.
 • För att kunna ta kontakt med dig för att svara på frågor och/eller erbjuda våra tjänster
 • Vi inhämtar ingen information från tredje part.

Rättslig grund för insamling av personuppgifter

 • Samtycke
 • Avtal
 • Intresseavvägning

Hur lagras informationen?

Information som inhämtats genom formulär på sydassistans.se lagras i vårt CRM- & E-postmarknadsföringssystem Adobe Business Catalyst. Information tas bort efter kundens kontakt med vår kundtjänst.

Utlämning av information till tredje part?

Personuppgifter delas inte ut till tredje part, men Sydassistans kan använda underleverantörer för att leverera hela eller delar av webbplatsen. Sådana underleverantörer är personuppgiftsbiträden och kan behandla personuppgifter å Sydassistans vägnar.


Rättigheter

Som användare av Sydassistans AB:s webbplats, sydassistans.se, har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du när som helst ta samtycket tillbaka.

Om du tror att Sydassistans inte har uppfyllt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se

Cookies på sydassistans.se

Cookies används för vissa funktioner som förbättrar vår webbsida för användaren eller ger oss statistik om användandet på webbplatsen. Läs mer på http://www.pts.se/cookies. En cookie är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar våra webbsidor för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. Vi sparar ingen personlig information via cookies.
sydassistans.se använder vi oss av 2 olika cookies:

Den första cookien (Varaktiga cookies)
Används för att hemsidan ska känna igen dig och de val du gjort vid ett tidigare besök. Cookien ger webbsidan bättre prestanda genom att endast de senaste uppdateringarna på webbsidan behöver hämtas. Denna cookien ligger kvar på besökarens dator tills du tar bort dem eller de går ut.

Den andra cookien (Sessionscookies)
Sessionscookies sparas temporärt på din dator och används bland annat för att hålla reda på inställningar under besöket på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Acceptera eller vägra cookiesDin webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Tänk på att vissa av våra tjänster eller delar av sydassistans.se kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera alla cookies. Mer information om hur du ändrar inställningarna avseende cookies i andra webbläsare finns i Hjälp-menyn i den webbläsaren du använder.

Kontaktuppgifter

Allmänna frågor:

Telefon 040-160500
info@sydassistans.se
Sydassistans AB, Limhamnsvägen 128, 216 12 Limhamn


Sydassistans AB

Organisationsnummer: 556476–1137


Företagets VD, namn och kontaktuppgifter:
Anders Persson

Sydassistans AB

Limhamnsvägen 128                

216 12 Limhamn

Vxl. 040–160500


Företagets dataskyddsombud, namn och kontaktuppgifter:

Jenny Hubertsson

Koordinator

Sydassistans AB

Limhamnsvägen 128                

216 12 Limhamn

Vxl. 040–160500

jenny@sydassistans.se

040-16 76 58

© Sydassistans AB 2022. All rights reserved.