Sydassistans visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktionen är till för att man ska kunna rapportera allvarliga arbetsrelaterade

missförhållanden eller oegentligheter, eller misstanke om sådana.

I alla organisationer kan det uppstå missförhållanden, trots strävanden om motsatsen. Och även i

den bästa av företagskulturer kan det finnas en tvehågsenhet eller till och med rädsla hos en anställd

att rapportera något som kan utgöra ett upptäckt missförhållande. Den anställde kanske känner sig

som en svikare om hen ”skvallrar” på en kollega eller chef. Den anställde kanske är rädd för att

skada sina egna karriärmöjligheter genom repressalier i form av till exempel sämre löneutveckling,

sämre befordringsmöjligheter och sämre betyg och referenser.

Sydassistans anser att det ligger i de anställdas lojalitetsplikt att rapportera missförhållanden.

Genom en öppen och ansvarstagande företagskultur kan Sydassistans utreda och åtgärda

missförhållanden på förhoppningsvis ett tidigt stadium och därigenom undanröja eller minimera

interna och externa skador. Organisationen kan på så sätt lära sig och skapa bättre arbetssätt och få

en ännu bättre fungerande verksamhet. Såväl Sydassistans, de anställdas, ägarnas, branschens och

allmänhetens intressen skyddas. Mer information om vår visselblåsarfunktion finns i vår

Visselblåsarpolicy som du hittar under företagsdokument i Tidvis.

Den som rapporterar ett missförhållande behöver inte vara anställd men utgångspunkten är att man

ska ha haft en arbetsrelaterad relation till företaget. Utöver anställda kan detta tex gälla någon som

är eller har varit praktikant, före detta anställd, arbetssökande, konsult, leverantör eller liknande.

Som rapportör omfattas man av skyddet för visselblåsare innan, under och efter att man har lämnat

verksamheten.

Hur sker rapportering?

För anställda görs intern rapportering via Tidvis. För att skapa en rapport går man in via sidomenyn

under fliken ”Dokumentation” och väljer ”Visselblåsare”. Klicka sedan på ”Lägg till” i högra hörnet

så öppnas ett formulär för ny rapport upp. Vill man göra en anonym anmälan kan man sedan välja

att klicka i rutan ”Anonym anmälan”. Kommunikation mellan den som rapporterat och ansvarig

mottagare av rapporten sker sedan via detta formulär och på sätt bevaras anonymiteten för den som

rapporterat.

Följande tjänsteman är ansvarig mottagare av rapporter om missförhållanden enligt 5 kap 5 §

visselblåsarlagen:

Jennifer Ekberg

HR-administratör

Sydassistans AB

Limhamnsvägen 128 

216 12 Limhamn

040-16 76 53

jennifer@sydassistans.se

Om ovanstående rapportmottagande tjänsteman är direkt kopplad till det som rapporteras

kan rapport istället göras till högste operativ chef:

Anders Persson

VD

Sydassistans AB

Limhamnsvägen 128 

216 12 Limhamn

040-167654

anders@sydassistans.se

eller styrelseordföranden:

Anneli Wahlberg

Styrelseordförande/ägare

Sydassistans AB

Limhamnsvägen 128 

216 12 Limhamn

040-167647

anneli@sydassistans.se

Läggs en rapport som rör ordinarie rapportmottagande tjänstemän ändå in i Tidvis så går den vidare

till högste operativ chef eller styrelseordförande som då står för utredning och vidare

kommunikation.

För personer som inte har någon direkt anställning hos Sydassistans och därmed inte har tillgång till

Tidvis så kan rapportering ske till mejladressen visselblasning@sydassistans.se.

Om visselblåsaren önskar vara anonym vid mejlrapportering är denne hänvisad till att skapa ett

mejlkonto med adress som döljer identiteten på visselblåsaren, exempelvis outlook.com,

icloud.com, gmail.com, hotmail.com eller på annat liknande sätt. Sydassistans saknar tekniska

möjligheter att spåra en sådan mejlavsändare och kommer även i övrigt att avhålla sig från att

efterforska visselblåsares identitet om denne önskar vara anonym (givetvis förutsatt att

visselblåsaren omfattas av visselblåsarlagens skydd).

Sydassistans kan behöva ställa kompletterande frågor till visselblåsaren under utredningen av

ärendet. Om rapporten görs via mail så bör visselblåsaren därför vid rapporteringen deklarera om

hen är tillgänglig för sådana frågor. Visselblåsaren bör även ange om hen vill få återkoppling i

ärendet om vidtagna åtgärder och skälen för dessa.

Alla inkomna rapporter kommer att delges styrelsen.

Sydassistans kommer att se till det rapporterade missförhållandet utreds med iakttagande av den

diskretion som krävs och med vederbörligt skydd för personuppgifter som förekommer i ärendet.

För det fall utredningen bedöms kunna skötas bättre av extern part – exempelvis av jävsskäl,

trovärdighetsskäl eller vid behov av expertkunskap – kommer sådan att anlitas.

Sydassistans kommer att fatta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av

utredningsresultatet. Åtgärderna och skälen för dessa kommer att återkopplas till visselblåsaren om

denne kan nås och önskar återkoppling.

Vilka myndigheter som är behöriga som extern rapportmottagare framgår av bilagan till

förordningen (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Typiskt sett

är den normalt ansvariga tillsynsmyndigheten också behörig visselblåsarmyndighet.

Arbetsmiljöverket är behörig myndighet för missförhållanden som inte omfattas av någon annan

behörig myndighets ansvarsområde och är också nationellt samordnande myndighet (särskilt

behörig myndighet).

Vid extern rapportering har behöriga myndigheter rapporteringskanaler på sina hemsidor som ska

användas. Rapportering kan ske till olika myndigheter beroende på vilka frågor missförhållandet

berör. Här är exempel på myndigheter som kan vara aktuella:

  • Inspektionen för vård och omsorg, IVO (frågor om uppdragsgivares säkerhet och hälsa)
  • Arbetsmiljöverket (frågor om arbetsmiljö)
  • Skatteverket (frågor om skatt)
  • Integritetsskyddsmyndigheten IMY (frågor som rör personuppgiftshantering och dataskydd)

© Sydassistans AB 2022. All rights reserved.